www.skomlin.com.pl

Stowarzyszenia

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Sport

Archiwum wiadomości

Powered by mod LCA

Archiwum 2005-2010

- rok 2010 (65)

- rok 2009 (71)

- rok 2008 (55)

- rok 2007 (30)

- rok 2006 (41)

- rok 2005 (19)


Portal informacyjny gminy Skomlin - aktualności

Regulamin PDF Drukuj Email

 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKOMLINIE

 § 1

1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczanych i zwracanych książek.
2. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy, którzy ukończyli 15 lat
3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
4. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty bądź inny dokument stwierdzający tożsamość( paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)
b) wypełnić kartę zapisu oraz oświadczenie o sposobie wypożyczeń oraz zobowiązać się własnym podpisem do przestrzegania
regulaminu.
5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
7. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie wolno mu korzystać z Wypożyczalni.
8. W Wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

1. Kaucje od Czytelnika pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Skomlina lub powiatu wieluńskiego (kaucja zryczałtowana równa wartości antykwarycznej wypożyczanej książki).
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek ( w kwocie równej co najmniej antykwarycznej wartości książki)
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję i rezygnuje z korzystania z Wypożyczalni, winien poinformować o tym Wypożyczalnię co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja wpłacana jest na dochody budżetu Biblioteki.

§ 3

1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książek po upływie 2 tygodni od daty wypożyczenia, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
6. W razie braku książki Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
7. Dzieci do lat 15 mogą pośredniczyć w wypożyczaniu książek dla czytelników dorosłych za zgodą tych Czytelników.
8. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić i sprowadzić książki z innych bibliotek. Książki sprowadzone są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych i udostępniane na miejscu w Czytelni.
9. Czytelnik może przez Internet sprawdzić stan swojego konta, zamówić i zarezerwować potrzebne książki.

§ 4

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystania z katalogów tradycyjnych i komputerowych.

§ 5

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości antykwarycznej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wypłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą kierownika Wypożyczalni, dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 6

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 pkt .1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł od egzemplarza za każdą rozpoczętą dobę po terminie zwrotu.
2. Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
3. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odstąpić od opłaty za przetrzymanie książki.

§ 7

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 8

Czytelnicy, nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Skomlin.


Regulamin czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument z fotografią.
4. Wierzchnie okrycie i bagaż należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
5. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
6. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu ewidencji odwiedzin.

§ 2

ZASADY  UDOSTĘPNIANIA

1. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
3. Z księgozbioru podręcznego i z czasopism bieżących korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.
4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
5. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
7. Czytelnik zamawiający tą drogą książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.

§ 3

POSZANOWANIE ZBIORÓW

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
2. Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być na mocy decyzji dyrektora biblioteki pozbawiony prawa do korzystania z czytelni w pewnym okresie lub w ogóle, od decyzji dyrektora biblioteki  przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy w Skomlinie
2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

 

Kontakt

www.skomlin.com.pl

strona nieoficjalna

(hobbystyczna)

kontakt z administratorem:

info@skomlin.com.pl

Galeria

3.jpg

iGeoPlan – e-mapa

sip_skomlin.jpg

Firmy


bottom
Informacje o witrynie Statystyka strony:    
Strona powstała 10 sierpnia 2005r.
serwis monitoruje
gości dziś:
gości wczoraj:
największa liczba wizyt:
Projekt i wykonanie: Damian Reszka | tel. 791 559 546 | damres@o2.pl
458 wizyt - 22.11.2010 r.
..:: Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2005-2016 ::..