www.skomlin.com.pl

Stowarzyszenia

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Sport

Archiwum wiadomości

Powered by mod LCA

Archiwum 2005-2010

- rok 2010 (65)

- rok 2009 (71)

- rok 2008 (55)

- rok 2007 (30)

- rok 2006 (41)

- rok 2005 (19)


Portal informacyjny gminy Skomlin - aktualności

Historia PDF Drukuj Email

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie

Dnia 17 kwietnia 1946 r. wydano Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który umożliwił stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i prawnych dla funkcjonowania polityki bibliotecznej. W 1948 roku rozpoczęto organizację sieci bibliotek gminnych oraz punktów bibliotecznych. Do pracy w bibliotekach skierowano znaczną liczbę nauczycieli. Do 1951 roku biblioteki publiczne znajdowały się pod nadzorem Ministerstwa Oświaty. Dzięki dotacjom państwowym, przeznaczonym na tworzenie bibliotek, w każdej gminie powstała przynajmniej jedna biblioteka. Zarówno Dekret z 1946 r., jak i późniejsza Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 roku, związały sieć bibliotek publicznych z terenowym układem jednostek administracji państwowej3. Biblioteka w Skomlinie nie ma udokumentowanych źródeł informacji o powstaniu placówki. Z istniejących zapisów w księdze inwentarzowej wynika, że powstała 1 lutego 1948 roku, pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie powstała 60 lat temu, w 1948 roku. Zawiązkiem jej, podobnie jak wielu bibliotek w kraju, był księgozbiór przekazany wraz z księgą inwentarzową przez Ministerstwo Oświaty w 1948 roku. Zbiory ówczesnej Gromadzkiej Biblioteki liczyły 289 woluminów, natomiast brak jest danych o ilości czytelników i liczbie wypożyczeń.

W pierwszych latach jej istnienia, Gromadzką Bibliotekę Publiczną prowadziła do roku 1951 Janina IDASIAK. W latach 1952-1963 placówką kierowali kolejno: Marianna KOWALEK, Józef KUCHAREK, Teresa MUCHA i Jadwiga CIURA. Następnie bibliotekę przejęła Jadwiga STANIOCH, która przez 8 lat pełniła funkcję kierowniczki placówki (1963-1971). Kadra biblioteczna zmieniała się często, w związku z tym w latach 1971-1976 w bibliotece pracowały panie: Maria STANIOCH, Natalia FRASZEK, Janina SZUBERT, Maria KMITA oraz Halina CIURA. Przez kolejne lata biblioteką kierowały Mariola KICZKA (1976-1980); Wiesława NOWAK (1985-1990). Obecna kierowniczka biblioteki – Elżbieta DYBKA, objęła stanowisko w 1999 r., a w styczniu 2007 r. została powołana na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Pierwsi bibliotekarze zatrudnieni byli na niepełnych etatach. Dopiero w styczniu 1978 roku biblioteka otrzymała pełny etat; obowiązki kierownika sprawowała wówczas Mariola KICZKA. Częsta zmiana pracowników nie sprzyjała rozwojowi placówki. Nastąpił on dopiero w latach osiemdziesiątych. W 1985 roku zwiększono obsadę kadrową w bibliotece do 1 i ½ etatu, a kadrę biblioteczną stanowiły Wiesława NOWAK (pracująca do końca 1990 roku) i Elżbieta DYBKA pracująca do chwili obecnej. Od 1 lutego 1986 do 30 listopada 1986 roku bibliotekarką była również Małgorzata ŁYCZKO oraz w latach 1991– 1993 Krystyna MATYS zatrudniona równocześnie na ½ etatu w Filii Bibliotecznej we Wróblewie. W grudniu 1998 roku zatrudniona została Ewa TOKARSKA (1998-2003); jej zadaniem było rozpoczęcie tworzenia bazy - katalogu elektronicznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. W roku 1974 bibliotece nadano nazwę: Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie. Częstym zmianom ulegał też w minionym sześćdziesięcioleciu lokal biblioteki. Najpierw biblioteka mieściła się w domu parafialnym, następnie w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (1950-1960), potem została przeniesiona do budynku OSP (1960-1991). W 1991 r. GBP otrzymała lokal w budynku Urzędu Gminy (1991-2000), następnie decyzją Wójta Gminy została przeniesiona do Szkoły Podstawowej (2000-2004). Od 2004 r. placówka znajduje się w budynku Urzędu Gminy, Skomlin ul. Trojanowskiego 1.

Zajmuje pięć pomieszczeń o powierzchni 59,05 m , w tym : wypożyczalnia książek, czytelnia księgozbioru podręcznego i czasopism, czytelnia multimedialna, pomieszczenie gospodarcze, łazienka i korytarz. Lokal biblioteki usytuowany jest w centrum wsi, w niewielkiej odległości od przedszkola, szkoły podstawowej
i gimnazjum, a także Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy. Lokalizacja biblioteki jest bardzo dobra.

Sieć bibliotek na terenie gminy tworzą :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie,

- Filia Biblioteczna we Wróblewie ( w naszej gminie od 1974 r.).

- Gminna Biblioteka Publiczna z dniem 1.01.2007 r. została przekształcona w instytucję kultury.


Cele i zadania biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zorganizowana jest w formie instytucji kultury4. Jest główną publiczną biblioteką Gminy Skomlin.

Biblioteka prowadzi różnorodną działalność kulturalną, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska5. Korzystają z niej: dzieci, uczniowie, studenci, osoby pracujące, bezrobotni i emeryci. Dlatego zakres świadczonych usług musi być powiązany z oczekiwaniami i potrzebami użytkowników. Największą grupę czytelników stanowią dzieci, one chętnie i aktywnie korzystają z oferty i usług biblioteki. Jest centrum informacji turystycznej, lokalnej, kulturalnej o naszym regionie, powiecie, gminie. Nasza placówka stale się rozwija i wzbogaca swoją ofertę usługową. Księgozbiór biblioteki powiększa się poprzez zakupy realizowane ze środków przekazywanych z Urzędu Gminy oraz programu MkiDN „Zakup nowości czytelniczych dla bibliotek”. Obecnie dotacja przekazana dla GBP Skomlin i Filii we Wróblewie przez Bibliotekę Narodową wynosi 3600 zł.

Czytelnikami biblioteki mogą zostać wszyscy mieszkańcy gminy, jak również osoby mieszkające poza nią. Aby zapisać się do biblioteki, należy posiadać dokument tożsamości, a w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda rodziców. Zasady udostępniania księgozbioru określa Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Poza tym w bibliotece mamy zaprenumerowanych 5 tytułów czasopism, które udostępniamy na miejscu oraz do domu. Ważnym zadaniem biblioteki jest gromadzenie księgozbioru dotyczącego własnego regionu. Placówka gromadzi wydawnictwa o Skomlinie i ziemi wieluńskiej. Wcześniej gromadzono zbiory o naszej gminie i regionie sieradzkim. Księgozbiór i warsztat wiedzy o regionie gromadzony jest z myślą o całej społeczności lokalnej i służy wielu naszym czytelnikom. Z naszego ciekawego księgozbioru korzystają zarówno mieszkańcy (dzieci, dorośli, młodzież), jak również goście odwiedzający Skomlin. Biblioteka współpracuje z innymi instytucjami – szkołą podstawową, gimnazjum, przedszkolem publicznym, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Oddziałem Doradztwa Rolniczego. Najważniejszym jednak zadaniem jest gromadzenie zbiorów, a ich wielkość i wartość decyduje o znaczeniu biblioteki w środowisku, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

Do zadań biblioteki należy:

- Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i regionu;

- Udostępnianie prezencyjne księgozbioru oraz na zewnątrz wszystkim czytelnikom, z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, i studentów;

- Prowadzenie działalności informacyjnej;

- Popularyzacja książki i czytelnictwa;

- Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych;

- Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie podejmuje wiele działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.


Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie działa we wsi Skomlin, przy ul. Trojanowskiego 1. Do zadań biblioteki należą: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego. Biblioteka prowadzi różnorodną działalność kulturalną, ukierunkowaną potrzebami i oczekiwaniami lokalnego środowiska. Działalność biblioteki na rzecz promocji czytelnictwa jest bogata i różnorodna np. Pokaz multimedialny połączony z oglądaniem gwiazd przez teleskop pt” Nasze miejsce w galaktyce” / prezentację przygotował Marcin Górka- miłośnik astronomii/, konkursy plastyczne, konkursy wyłaniające najlepszych czytelników, wieczory literackie poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II i Fryderykowi Chopinowi, Marii Curie-Skłodowskiej, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty. Były to spotkania z Bartkiem Szeferowiczem , piszącym wiersze o naszej małej ojczyźnie i dwa spotkania z historykiem Damianem Orłowskim / w GBP Skomlin i FB Wróblew/ , które wzbogaciły naszą wiedzę o Wróblewie i naszej gminie. Organizujemy dla dzieci przedszkolnych przedstawienie i zabawy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia / 25 listopada/, w ubiegłorocznej imprezie bawiło się ok. 100 przedszkolaków. W 2011 roku Obchody Dnia Pluszowego Misia odbyły się w Przedszkolu w Skomlinie 25 listopada dla wszystkich grup przedszkolaków, natomiast zabawy dla dzieci w Oddziale Przedszkolnym we Wróblewie odbyły się w dniu 28 listopada b.r.

Każdy z uczestników zabawy próbował miodku, słuchał opowieści o misiach i wierszy, otrzymał dyplom i przede wszystkim dobrze się bawił. Planujemy w tym roku wieczór poświęcony poezji i prozie Czesława Miłosza.


Lokal

 

Biblioteka w Skomlinie usytuowana jest w centrum wsi, blisko przedszkola, banku i Urzędu Gminy. Odległość biblioteki od szkoły podstawowej i gimnazjum wynosi około 900 metrów. Placówka mieści się w budynku Urzędu Gminy (dawniej komisariat policji), Skomlin ul. Trojanowskiego 1. Zajmuje pięć pomieszczeń o powierzchni użytkowej 59,05 m ², w tym wypożyczalnia książek dla dorosłych i dzieci, mała czytelnia księgozbioru podręcznego i czasopism, czytelnia multimedialna, pomieszczenie gospodarcze, łazienka i korytarz łączący pomieszczenia oraz korytarz wejściowy.

 

Fot.  Wolny dostęp do księgozbioru.

Lokal biblioteki wyposażony jest w meble biblioteczne: regały na książki, szafy na księgozbiór podręczny, szafkę na katalogi, biurka, stoliki z miejscami dla czytelników. Lokal biblioteki jest ogrzewany z kotłowni Urzędu Gminy, pomieszczenia są dobrze ogrzane i ciepłe. We wrześniu 2011r. rozpoczęto remont lokalu biblioteki / wymiana drzwi zewnętrznych, montaż płytek ceramicznych, wyrównywanie powierzchni podłogowej, ścian i malowanie/. Mam nadzieję, że remont zostanie ukończony w listopadzie tego roku. Urząd Gminy przekazał na remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 15 000 zł, za co serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Grzegorzowi Marasowi oraz radnym. Wszyscy odwiedzający bibliotekę na pewno docenią starania obecnych władz gminy i radnych, aby lokal biblioteki po remoncie wyglądał ładnie i funkcjonalnie.

 

Komputeryzacja

 

Bardzo ważnym wydarzeniem, jeśli chodzi o rozwój Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie, jest zakup w listopadzie 1998 roku pierwszego zestawu komputerowego z oprogramowaniem „SOWA” i drukarką igłową do drukowania nalepek na książki. Placówka otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, warunkiem otrzymania środków było zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do pracy w bibliotece. Rozpoczęto w ten sposób tworzenie komputerowej bazy danych o zbiorach, która obecnie liczy 12 600 opisów bibliograficznych. Baza katalogowa jest uzupełniana o nowe nabytki, jest katalogiem kompletnym, zwiększyła możliwości informacyjne biblioteki oraz wspomaga działanie biblioteki. Ponadto nasza placówka otrzymała w 2002 roku dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup komputera z wyposażeniem. Sprzęt zakupiony dla biblioteki wykorzystywany jest od 20 września 2004 roku jako zestaw przeznaczony do korzystania z Internetu przez naszych czytelników.We wrześniu 2006 z budżetu biblioteki zakupiono jeden komputer, stanowiący warsztat pracy dla bibliotekarzy.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie od 2 stycznia 2006 roku wypożycza swoje zbiory czytelnikom elektronicznie / każdy ma swoją kartę i konto wypożyczeń/, kontynujemy to obecnie w programie SOWA 2.

 

W końcu ubiegłego roku / listopad, grudzień 2010 r./ Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła nowy komputer i nowe oprogramowanie SOWA 2 . W lutym 2011 roku przeniesiono istniejący i uzupełniany na bieżąco katalog elektroniczny GBP Skomlin do nowego komputera i pracujemy już na najnowszym oprogramowaniu Sowie 2 / baza katalogowa i wypożyczanie książek/. Nowe oprogramowanie pozwala na katalogowanie, wypożyczanie i udostępnianie zbiorów biblioteki online, zamawianie i rezerowanie potrzebnych książek. Obecnie będzie przygotowywana strona internetowa biblioteki, aby katalogi i wszystkie informacje były dostępne dla naszych czytelników . Jest to następny ważny krok dla rozwoju biblioteki i również dla jej użytkowników.

 

Fot. Czytelnia multimedialna GBP Skomlin

 

W kwietniu 2008 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Ikonka” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przekazało sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Dzięki temu w bibliotece gminnej utworzono „Czytelnię Multimedialną”. Z dostępu do Internetu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, młodzież szkolna, a także goście odwiedzający naszą miejscowość. Zasady korzystania z zasobów sieci są określone regulaminem. W bibliotece, w „Zeszycie Odwiedzin Czytelni Multimedialnej”, notowany jest każdy czytelnik, który skorzysta z Internetu.

 

Zadaniem komputeryzacji jest zapewnienie dostępu do wszelkich publikowanych informacji oraz źródeł encyklopedycznych z różnych dziedzin wiedzy. Stanowiska komputerowe w czytelni multimedialnej służą do poszukiwania informacji oraz materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i kształceniu dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.

 

W ramach świadczonych usług w 2010 roku z czytelni internetowej skorzystało 340 czytelników, natomiast w 2009 – 410 użytkowników. Rozpowszechnienie Internetu pozwala na szybki kontakt i współpracę z innymi bibliotekami.


 

Kontakt

www.skomlin.com.pl

strona nieoficjalna

(hobbystyczna)

kontakt z administratorem:

info@skomlin.com.pl

Galeria

3.jpg

iGeoPlan – e-mapa

sip_skomlin.jpg

Firmy


bottom
Informacje o witrynie Statystyka strony:    
Strona powstała 10 sierpnia 2005r.
serwis monitoruje
gości dziś:
gości wczoraj:
największa liczba wizyt:
Projekt i wykonanie: Damian Reszka | tel. 791 559 546 | damres@o2.pl
458 wizyt - 22.11.2010 r.
..:: Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2005-2016 ::..