www.skomlin.com.pl

Stowarzyszenia

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Sport

Archiwum wiadomości

Powered by mod LCA

Archiwum 2005-2010

- rok 2010 (65)

- rok 2009 (71)

- rok 2008 (55)

- rok 2007 (30)

- rok 2006 (41)

- rok 2005 (19)


Portal informacyjny gminy Skomlin - aktualności

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” PDF Drukuj Email
środa, 20 czerwca 2012 23:28 | artykul przeczytano 3643 razy

Na stronie zamieszczono informację na temat rządowego programu "Wyprawka szkolna", którego celem jest dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów.

 

1.      Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 będą objęci:

·   uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę  nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), czyli 504 zł netto na osobę w rodzinie,

·    uczniowie klas II - IV szkoły podstawowej pochodzący z rodzin spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie,

·   uczniowie klas II - IV pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, zdarzenia losowego, długotrwałej lub ciężkiej choroby, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

·  uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą  uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły podstawowej lub gimnazjum.

2.      Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie wynosić:

·   180 zł dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej,

·   210 zł dla uczniów  klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI  szkoły podstawowej,

·   325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.

3.    Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

4.     Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013 do 20.07.2012 r. (w sekretariacie szkoły).

5.  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto za miesiącpoprzedzający złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

6. Jeżeli rodzina ucznia klasy I szkoły podstawowej korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

7.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

8.  Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

9. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunek.

10.  Faktura na zakup podręczników musi być wystawiona osobno na każdego ucznia.

11.  Druki wniosku są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Skomlinie i Zespołu Szkół w Skomlinie.


pobierz wniosek >>

 

Kontakt

www.skomlin.com.pl

strona nieoficjalna

(hobbystyczna)

kontakt z administratorem:

info@skomlin.com.pl

Galeria

2.jpg

iGeoPlan – e-mapa

sip_skomlin.jpg

Firmy


bottom
Informacje o witrynie Statystyka strony:    
Strona powstała 10 sierpnia 2005r.
serwis monitoruje
gości dziś:
gości wczoraj:
największa liczba wizyt:
Projekt i wykonanie: Damian Reszka | tel. 791 559 546 | damres@o2.pl
458 wizyt - 22.11.2010 r.
..:: Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2005-2016 ::..